how to write a narrative essay and examples https://freeessaywriter.org/ how to write cover letter with cv
how to write an essay unimelb paperhelp.nyc how to write cv in canada

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BUSINESSHUB.BG

С използването на нашия сайт BUSINESSHUB.BG и предлаганите от него Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате BUSINESSHUB.BG

С използването на интернет сайта BUSINESSHUB.BG, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция, подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, ВИЕ предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването към общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на менюта, категории, секции, функционалности и други. BUSINESSHUB.BG си запазва правото едностранно да променя общите условияза ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднагаслед приемането на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни от него. Ако продължите да използвате този интернет сайт, Вие изразявате съгласието си с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта BUSINESSHUB.BG, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти“ на титулната ни страница.

Oбщи правила и условия за ползване

 • BUSINESSHUB.BG съдържа информация, която е предимно ориентировъчна и тя не поражда никакви правни задължения.
 • BUSINESSHUB.BG съдържа информация за услуги и продукти на съотетните фирми рекламодатели в BUSINESSHUB.BG, както собствени и материали принадлежащи на BUSINESSHUB.BG.
 • Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на BUSINESSHUB.BG, са собственост на BUSINESSHUB.BG  и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на BUSINESSHUB.BG, без знание и писмено съгласие от BUSINESSHUB.BG, е забранено и се преследва по законов ред.
 • BUSINESSHUB.BG се задължава да предприеме необходимото, така че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче BUSINESSHUB.BG си запазва правото за промяна на информацията, свързана с цени на програми и услуги, срокове за провеждане и др. Възможно е обаче да има случайни и случайни грешки, за които BUSINESSHUB.BG се извинява. BUSINESSHUB.BG не дава никакви гаранции за автентичността и точността на информацията, предоставена чрез този уебсайт, включително хипертекстови връзки или други елементи, използвани пряко или косвено от уебсайта, и си запазва правото да прави промени и корекции по всяко време, без предупреждение. 
 • BUSINESSHUB.BG  не поема никаква отговорност за неточности или пропуски в уебсайта, информацията в него и всички решения, основани на информация, съдържаща се в този уебсайт, защото информацията бива предоставяна от фирмите рекламиращи своята дейност, продукт или услуга. BUSINESSHUB.BG не поема никаква отговорност за преки, специални, косвени или последващи щети или каквито и да било други щети от какъвто и да е вид.
 • BUSINESSHUB.BG  се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
 • В случай на осъществени неправомерни  действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, BUSINESSHUB.BG  има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителите и ползвателите на услугата.
 • Услугите предлагани от BUSINESSHUB.BG, могат да бъдат използвани само и единствено за развитие на дейност, която не е забранена от закона и не противоречи на добрия морал и нрави.  BUSINESSHUB.BG  си запазва правото да откаже или прекрати предоставянето на услуга или услуги, ако има съмнения, че Потребителя не спазва или няма да спази тези изисквания.
 • BUSINESSHUB.BG  се освобождава от отговорност за причинени вреди на другата страна,  ако тя се дължи на случайно събитие или непреодолима сила.
 • BUSINESSHUB.BG  има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.
 • Всички потребители и ползватели както на сайта, така и на услугите предоставяни от BUSINESSHUB.BG  са длъжни да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
 • BUSINESSHUB.BG се освобождава от отговорност ако предоставените услуги не отговарят на изискванията и очакванията на клиентите и потребителите.
 • BUSINESSHUB.BG се освобождава от отговорност относно актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
 • BUSINESSHUB.BG се освобождава от отговорност, в случай, че сайтът е временно недостъпен и/или има технически проблеми.
 • BUSINESSHUB.BG за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
 • BUSINESSHUB.BG  има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с дейността на дружеството с цел реклама и информираност; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
 • Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин, без изричното съгласие на BUSINESSHUB.BG, информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на BUSINESSHUB.BG.
 • Всички потребители и ползватели както на сайта, така и на услугите предоставяни от BUSINESSHUB.BG  са длъжени да подхождат честно и почтено спрямо другите Потребители и са изцяло отговорени за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
 • Всички потребители и ползватели както на сайта, така и на услугите предоставяни от BUSINESSHUB.BG нямат правото да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа.
 • Всички потребители и ползватели както на сайта, така и на услугите предоставяни от BUSINESSHUB.BG са длъжени да предоставя единствено актуална, точна и валидна информация.
 • Всички потребители и ползватели както на сайта, така и на услугите предоставяни от BUSINESSHUB.BG нямат право да вредят умишлено на репутацията на BUSINESSHUB.BG, чрез зловредни коментари, публикации, подвеждаща и невярно информация относно продукт или услуга.

Цени

 • Ценовата информация, която е оповостена и публикавана на сайта на  BUSINESSHUB.BG, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на BUSINESSHUB.BG. Закупуването на който и да е продукт или услуга предоставяни от BUSINESSHUB.BG трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на BUSINESSHUB.BG и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Директен маркетинг

 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от BUSINESSHUB.BG.
 • Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
  • Използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;
 • Чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта осъществявайки директна връзка с BUSINESSHUB.BG
 • Свързване със BUSINESSHUB.BG чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без вяскакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
 • Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
 • BUSINESSHUB.BG си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на BUSINESSHUB.BG или допълнително предизвестие.
 • С приемането на тези Общи условия всеки Потребител на BUSINESSHUB.BG се съгласява по подразбиране да получавана предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от BUSINESSHUB.BG, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти и/или услуги, предоставяни от BUSINESSHUB.BG.
 • BUSINESSHUB.BG си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител, без всякакви бъдещи ангажименти от страна на BUSINESSHUB.BG или допълнително предизвестие.
 • Всеки клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от BUSINESSHUB.BG  за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време на тел +359 84084837 .

Интелектуална собственост

 • Всички материали в Интернет сайта са интелектуална собственост на BUSINESSHUB.BG.
 • Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта BUSINESSHUB.BG са собственост на BUSINESSHUB.BG или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение на неговата собственост.
 • Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на BUSINESSHUB.BG, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на BUSINESSHUB.BG.