leibermed

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Лейбърмед ЕООД - Трудова медицина
гр. Велико Търново, бул. България 40

Информация:

Лейбърмед ЕООД се намира в гр. Велико търново и представлява Служба по трудова медицина.

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа, който изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско-съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Основните задължения на Лейбърмед ЕООД са свързани със следната дейност:

 • Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Организиране на периодични медицински прегледи;
 • Консултантски услуги за безопасност и здраве при работа.

Фирмата извършва следните дейности:

 • Налагане на правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;
 • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
 • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
 • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
 • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
 • Длъжностни характеристики;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

062601562 / 0898963951

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: